اطلاعات نشریه

مدیر مسئول: دکتر حامد کامل نیا
سردبیر: دکتر حامد کامل نیا
ناشر: مرکز نشر دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: دوفصلنامه تخصصی
سیستم مشابهت یاب: همانندجو
قالب انتشار: آنلاین

نشریه مطالعات طراحی معماری و شهرسازی زمینه گرا